Search form

Juan 2:25

25Enda kailanga no ureton fantag bé étéwe non gétiga noy fédéw i kéilawane.