Search form

Juan 2:6

6Wén i ném timan do dakél binangga diyo, usaréy de Judio ahuron wayég fégéféguse ro loo bé adat ruwe. (Labi téléw folo gélaya i kédakél i séngae binangga.)