Search form

Juan 2:9

9Amun i méguléwe bé uyote ménggétemtem de, békénén wayég, non ménwaléyén arak. Atin énda énggétiga noy ténidéwoy ni de arak. Endob gétigay de sugu-suguén séménakug de. Tidéw béno, i méguléwe ni ténabarén i témérimawe lagéy.