Search form

Juan 20

Méntébule i Jesuse

1Amun toow fo géfuwén bé Duminggue de, kémélungon séna, ménagéw i libune féndawét Maria Magdalena mangéy dob lébénge. Atin énggito no ménkédan i batéwe dob béngaway lébénge. 2Mélaw léménéntu mangéy dob Pedrowe brab ségétéwe ni bé de kuyug Jesus toow fo kégédawa no. Brab bénréhén mano, “Kénda roy bangkay i Kadnane dob lébénge brab énda gétiga key i fénggono ruwe de.”

3Tidéw béno, i Pedrowe beroy ségétéwe ni kuyug Jesuse, ménagéw ro mangéy dob lébénge. 4Léménéntu ro atin énggétah énggumah dob lébéngey dumo Pedrowe kuyugén non toow na fo méraan. 5Atin ménkudung-kudung sémarir, éndob énda ménahurén. Enggito no saén i de safut. 6Tidéw béno, énggégumah i Pedrowe, atin ménahur i beene dob lébénge brab énggito noy de safut ménumbuk. 7Enggito no soy safute fénggébaus bé uléw Jesuse. Enda ménlawékén dob de dumo safut, éndob méndilin dob ségiyowe gonon. 8Tidéw béno, ménahur soy ségétéwe ni kuyug dumo Pedrowe, sani énggétahe énggumah dob lébénge. Atin amun énggito no, ménunur. 9Bé ni gai énda séna gésobuto roy Ménsulate Kébéréh i Tuluse fantag bé Jesuse tébule. 10Tidéw béno, ménule i de ruwo ni gétéw kuyug.

11Endob i Mariahe kémérew dob liyuy lébénge. Bé lala ne kémérew, ménkudung-kudung sémarir dob bukag i lébénge. 12Atin énggito noy ruwowe gétéw télaki kéménégal fute, ménsar ro dob féniroone bé bangkay Jesuse. I ségétéwe de ménsar fingé dob uléw ne atin i ségétéwe de fingé dob sékéy ne. 13Atin ménbéréh ro maro, “Di, ati funa muwe kémérew?”

Atin séménumbul mano, “Nuwit roy Kadna kuwe atin énda gétiga kuy fénggono ruwe de.”

14Tidéw béno, séménling brab énggito noy Jesuse téménindég diyo, éndob énda énggélolo no de ké Beeney Jesuse. 15Atin bang Jesuse, “Di, ati funa muwe kémérew? Ati sélédé muwe?”

Dob fédéw Mariahe manok beeney magifate bé de nohok diyo. Mélaw ménbéréh mano, “Amuk Beemey ménuwite bé bangkay i Kadna kuwe, béréhém begén i fénggono muwe de inok angéyé ku.”

16Tidéw béno, bang Jesuse, “Maria.”

Atin méntékélid ténéngténgén i Jesuse brab ménbéréh dob késébéréh i de Judio mano, “Raboni!” (I atag ne Maistéro.)

17Amun énggélolo Mariahe Beeney Jesuse, ménbéréh i Jesuse mano, “Kago gamakén Begén, non énda séna énggéuleu mangéy dob Abay guwe Tulus. Endob ay go dob de tuwaréy gu brab béréhém bero, mangéyu dob Abay guwe sani Tulus guwe. Been soy Abay gome brab Tulus gom.”

18Mélaw ménagéw i Maria Magdalenahe nangéyén bénréh dob de kuyug bé énggito noy Kadnane brab ati de bénréhén de.

19Amun kélungononén bé no Duminggu, i de kuyug Jesus ménsélimud ro dob lawie atin kénandado roy de fintu non mégilak ro bé odoroy de Judio. Atin tékow énggito roy Jesuse téménindég dob kérara ruwe. Atin ménbéréh mano, “Fiyoy de fédéw gom damén.” 20Tidéw béno, fénténgténgén beroy de fali dob de kémérén brab tébing ne. Atin i de kuyugén toow ro fo ménoror non énggito ro. 21Tidéw béno, ménbéréh man i Jesuse mano, “Fiyoy de fédéw gom damén. Sugué ku begom loo bé késugu i Abay guwe Begén.” 22Tidéw béno, niyufén bero brab ménbéréh mano, “Tanggaf gom i Rémogor i Tuluse. 23Amuk fésagada kom i ségétéwe bé de salaén, émfésagadan. Buluk énda fésagada kom de, énda émfésagadan no.”

Enggito Tomase

24I ségétéwe bé de folo bra ruwo kuyug Jesuse féndawét Tomas (féndawét so “Séfing”) énda diyoén bé no gai méntéfégitoy Jesuse. 25Mélaw i de dumo no kuyug nuret ro dob beene maro, “Enggito gey i Kadnane”.

Endob ménbéréh i Tomase mano, “Enda fo munuru de taman énda gito guy fali i de kélabo dob de kémérén brab taman énda géahuro kuy de dau kémér gu dob de fali dob de kémérén brab dob tébing ne.”

26Ménifus i ségéfadiyane tidéw béno, ménsélimud man i de kuyug Jesus brab diyo soy Tomase. Fiyon fo ké i de fintu ménkandado, tékow méntéfégitoy Jesuse téménindég dob kérara ruwe. Atin i Jesuse ménbéréh mano, “Fiyoy de fédéw gom damén.” 27Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob Tomase mano, “Téngténgém i de ni. Fédiyoém i de dau kémérém dob de kémér gu, brab féahurém i kémér me dob tébing guwe ni. Kagonén magalang-galang. Unur go Begén.”

28Tidéw béno, ménbéréh i Tomase mano, “Beemey Kadna kuwe brab Tulus gu.”

29Atin bang Jesuse, “Aw munur go Begén non énggito mo Begén? Toow fo méoror i de munur Begén fiyon fo ké énda séna énggito ro Begén.”

30Médoo na do mékégaif rénigo Jesuse énggitoy de kuyugén éndob énda ménsulatén dob ni libro. 31Ménsulat i de ni inok munur gom bé Jesusey Kristowe, sani Nga i Tuluse. Atin sabaf bé kéunur gome bé Jesuse gédoté kom i umule magufusa.