Search form

Juan 20:13

13Atin ménbéréh ro maro, “Di, ati funa muwe kémérew?”

Atin séménumbul mano, “Nuwit roy Kadna kuwe atin énda gétiga kuy fénggono ruwe de.”