Search form

Juan 20:15

15Atin bang Jesuse, “Di, ati funa muwe kémérew? Ati sélédé muwe?”

Dob fédéw Mariahe manok beeney magifate bé de nohok diyo. Mélaw ménbéréh mano, “Amuk Beemey ménuwite bé bangkay i Kadna kuwe, béréhém begén i fénggono muwe de inok angéyé ku.”