Search form

Juan 20:29

29Atin bang Jesuse, “Aw munur go Begén non énggito mo Begén? Toow fo méoror i de munur Begén fiyon fo ké énda séna énggito ro Begén.”