Search form

Juan 20:5

5Atin ménkudung-kudung sémarir, éndob énda ménahurén. Enggito no saén i de safut.