Search form

Juan 21

1Tidéw béno, méntéfégito man i Jesuse dob de kuyugén dob dogote féndawét Tiberias. Loo bé niy énggéagéwo nuwe. 2Diyo i Simon Pedrowe bero ro Tomas (féndawét so Séfing) brab Natanael tidéw Kana dob sakuf i Galileawe, brab ruwowe gétéw nga Sebedeo féndawét Juan brab Santiago, brab ruwowe gétéw kuyug Jesuse dumo ro. 3Atin i Pedrowe ménbéréh dob berowe mano, “Mangéyu tugés.”

Atin séménumbul ro maro, “Modor gey beem.” Mélaw ménagéw ro ménangéy ro méda dob awange. Endob énda i sébaan énggédot ro sédo bé no ménségékélungonon. 4Amun sémbang i térésange, diyo i Jesuse téménindég dob dénsaane. Endob i de kuyugén énda gétiga ro de ké Beeney Jesuse. 5Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse mano, “Do adih, wén i énggédot gom sédo loo ké énda?”

Séménumbul ro maro, “Enda.”

6Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Lawu gom i fukét gome fingé dob kuwonoy awange atin gégédot gom de sédo.” Mélaw lénawu roy fukét ruwe loo bé kébéréh Jesuse de. Tidéw béno, énggégédot ro toow fo médoo sédo. Atin énda génaga roy mégénge bé fukéte dob awange non toow fo émbégat i de médoo sédo.

7Atin i ségétéwe ni bé de kuyug toow fo ménggédaw i Jesuse de, ménbéréh dob Pedrowe mano, “Beeney Kadnane!” Amun énggélingoo Pedrowe, “Beeney Kadnane”, kéménégal (non kénda noy kégal ne) brab ménagayas ménantéfor dob wayége atin léménangoy mangéy dob dénsaane. 8I de dumo do kuyugén ménfuray ro dob dénsaane ménda awang, génuyud roy fukéte ménféno sédo. Enda mérayuén tidéw dob dénsaane, wén keey i siyow folo gémitroy kérayu ne. 9Amun déménunggu ron, énggito roy mégébarawe aféy wén i féntanang de sédo. Wén soy fan de. 10Atin bang Jesuse, “Uwit gom diniy dumoy de sédo énggédot gom.”

11Mélaw i Pedrowe ménénik dob awange inok gédoté noy fukéte. Tidéw béno, génuyudén mangéy dob dénsaaney fukéte ménféno do dakél sédo. Fiyon fo ké ménféno bé dakéle sédo, mératuh bra limo folo bra téléw, énda ménkusi i fukét ruwe. 12Atin bang Jesuse bero, “Enggomén, mama tom.” Enda i ségétéw bé de kuyugén émbaraw ménénginsa ké ati Beene ni, non énggétiga ron Beeney Jesuse Kadnan. 13Mélaw i Jesuse ménfégédét dob fane brab méndot de brab bénaadén dob berowe, loo soy de sédo.

14Been i niy gétéléwe gule méntéfégitoy Jesuse dob de kuyugén tidéw bé kétébule ne.

I Jesuse brab Pedrowe

15Amun énggilid ron mama, ménénginsa i Jesuse dob Simon Pedrowe mano, “Simon, nga Jonas, aw toow na fo méimu go Begén bé kéimu i kéluhanay de ni Begén?”

Séménumbul i Pedrowe mano, “Hoo Kadnan, gétiga moy kéimu guwe Beem.”

Atin bang Jesuse, “Fagifatém i de bili-bili gu.” 16Tidéw béno, ménénginsa man i Jesuse mano, “Simon, nga Jonas, aw toow fo méi mu go Begén?”

Séménumbul man i Pedrowe mano, “Hoo Kadnan, gétiga moy kéimu guwe Beem.”

Atin bang Jesuse, “Fagifatém i de bili-bili gu.” 17Atin ménénginsa i Jesuse bé gétéléw ne gule mano, “Simon, nga Jonas, aw méimu go Begén?” Méntete i fédéw Pedrowe non fénénginsaa Jesuse gétéléw gule mano, “Aw méimu go Begén?”

Mélaw séménumbul i Pedrowe mano, “Kadnan, gétiga moy kéluhanane, gétiga moy kéimu guwe Beem.”

Atin bang Jesuse, “Fagifatém i de bili-bili gu. 18Béréhé ku beem i toowe, amun ménguwéd go séna, géikéto moy sintoro muwe, atin mangéy go dob kétaya muwe ayo mo. Endob buluk lukés gon, ségérun go kémawa, atin ségiyoy marake beem atin uwité no beem mangéy dob kéikaa muwe ayo mo.” 19(Bénréh Jesusey ni dob Pedrowe nuretén i atiy fégéléhu ne funay Tuluse émbantug.) Tidéw béno, bang Jesuse bé Pedrowe, “Furay go Begén.”

20Atin séménling i Pedrowe, atin énggito noy toowe ni fo kégédawa Jesuse kuyugén, sani kuyuge ménfégédét dob Jesuse bé kéama ruwe dob kékandulie brab ménénginsa mano, “Kadnan, ati émfékéfoe Beem?” 21I Pedrowe, amun énggito noy ni ségétéw kuyug, ménénginsa dob Jesuse mano, “Ati mosoy géagéwoy ni étéw?”

22Séménumbul i Jesuse mano, “Amuk méuyotu de ké méuyag taman bé késéfule guwe dob duniyae ni, ati mélaw i kaame de? Furay go Begén.”

23Sabaf mélaw bé ni, ménlégéb dob de kuyug Jesuse i urete bé i ni kuyug énda kun méléhuén. Endob békén bénréh Jesuse ké énda méléhuén. I bénréh Jesuse saén mano, “Amuk méuyotu de ké méuyag taman bé késéfule guwe, ati mélaw i kaame de?”

24Begéney nan kuyug Jesuse bénrého no! Enggito guy kéluhanay de ni ménrigo brab sénulat gu dob ni. Atin gétiga key i kéluhanay de ni ménsulat toow fo toow.

25Médoo nay de éntingayén rénigo Jesuse tidéw bé de ni. Endob amuk sulatén kéluhanan, kloh sa keeyén i duniyae fégonon bé kéluhanay librowe ménsulat.