Search form

Juan 21:12

12Atin bang Jesuse bero, “Enggomén, mama tom.” Enda i ségétéw bé de kuyugén émbaraw ménénginsa ké ati Beene ni, non énggétiga ron Beeney Jesuse Kadnan.