Search form

Juan 21:15

I Jesuse brab Pedrowe

15Amun énggilid ron mama, ménénginsa i Jesuse dob Simon Pedrowe mano, “Simon, nga Jonas, aw toow na fo méimu go Begén bé kéimu i kéluhanay de ni Begén?”

Séménumbul i Pedrowe mano, “Hoo Kadnan, gétiga moy kéimu guwe Beem.”

Atin bang Jesuse, “Fagifatém i de bili-bili gu.”