Search form

Juan 21:16

16Tidéw béno, ménénginsa man i Jesuse mano, “Simon, nga Jonas, aw toow fo méi mu go Begén?”

Séménumbul man i Pedrowe mano, “Hoo Kadnan, gétiga moy kéimu guwe Beem.”

Atin bang Jesuse, “Fagifatém i de bili-bili gu.”