Search form

Juan 21:17

17Atin ménénginsa i Jesuse bé gétéléw ne gule mano, “Simon, nga Jonas, aw méimu go Begén?” Méntete i fédéw Pedrowe non fénénginsaa Jesuse gétéléw gule mano, “Aw méimu go Begén?”

Mélaw séménumbul i Pedrowe mano, “Kadnan, gétiga moy kéluhanane, gétiga moy kéimu guwe Beem.”

Atin bang Jesuse, “Fagifatém i de bili-bili gu.