Search form

Juan 21:20

20Atin séménling i Pedrowe, atin énggito noy toowe ni fo kégédawa Jesuse kuyugén, sani kuyuge ménfégédét dob Jesuse bé kéama ruwe dob kékandulie brab ménénginsa mano, “Kadnan, ati émfékéfoe Beem?”