Search form

Juan 21:22

22Séménumbul i Jesuse mano, “Amuk méuyotu de ké méuyag taman bé késéfule guwe dob duniyae ni, ati mélaw i kaame de? Furay go Begén.”