Search form

Juan 21:23

23Sabaf mélaw bé ni, ménlégéb dob de kuyug Jesuse i urete bé i ni kuyug énda kun méléhuén. Endob békén bénréh Jesuse ké énda méléhuén. I bénréh Jesuse saén mano, “Amuk méuyotu de ké méuyag taman bé késéfule guwe, ati mélaw i kaame de?”