Search form

Juan 21:24

24Begéney nan kuyug Jesuse bénrého no! Enggito guy kéluhanay de ni ménrigo brab sénulat gu dob ni. Atin gétiga key i kéluhanay de ni ménsulat toow fo toow.