Search form

Juan 21:25

25Médoo nay de éntingayén rénigo Jesuse tidéw bé de ni. Endob amuk sulatén kéluhanan, kloh sa keeyén i duniyae fégonon bé kéluhanay librowe ménsulat.