Search form

Juan 21:3

3Atin i Pedrowe ménbéréh dob berowe mano, “Mangéyu tugés.”

Atin séménumbul ro maro, “Modor gey beem.” Mélaw ménagéw ro ménangéy ro méda dob awange. Endob énda i sébaan énggédot ro sédo bé no ménségékélungonon.