Search form

Juan 21:6

6Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Lawu gom i fukét gome fingé dob kuwonoy awange atin gégédot gom de sédo.” Mélaw lénawu roy fukét ruwe loo bé kébéréh Jesuse de. Tidéw béno, énggégédot ro toow fo médoo sédo. Atin énda génaga roy mégénge bé fukéte dob awange non toow fo émbégat i de médoo sédo.