Search form

Juan 21:7

7Atin i ségétéwe ni bé de kuyug toow fo ménggédaw i Jesuse de, ménbéréh dob Pedrowe mano, “Beeney Kadnane!” Amun énggélingoo Pedrowe, “Beeney Kadnane”, kéménégal (non kénda noy kégal ne) brab ménagayas ménantéfor dob wayége atin léménangoy mangéy dob dénsaane.