Search form

Juan 21:8

8I de dumo do kuyugén ménfuray ro dob dénsaane ménda awang, génuyud roy fukéte ménféno sédo. Enda mérayuén tidéw dob dénsaane, wén keey i siyow folo gémitroy kérayu ne.