Search form

Juan 3

I Jesuse brab Nikodemowe

1Wén i ségétéwe étéw féndawét Nikodemo, ségétéw bé de Fariseo sani de tintu modor bé adat i de Judio. Brab i Nikodemowe odoroy de Judio. 2Wén i no sébaan kélungonon, ménangéy dob Jesuse atin ménbéréh mano, “Maistéro, gétiga key ségétéw go témoro tidéw dob Tuluse. Non énda i ségétéw gérigo bé de rigoné mo mékégaif ké békén tidéw dob Tulusey barakat ne.”

3Séménumbul i Jesuse mano, “Béréhé ku beem i toowe, énda i ségétéw géahur dob féguléwoy Tuluse, saliyu ké mumah na féruman.”

4Endob ménénginsa i Nikodemowe mano, “Ati kéfingé-fingé i kéumah i étéwe féruman ké lukésén? Endaén géahurén séruman dob sur i idéng ne atin mumah man!”

5Séménumbul i Jesuse mano, “Béréhé ku beem i toowe, saliyu ké i étéwe mumah bé wayége brab bé Rémogor i Tuluse, énda géahurén dob féguléwoy Tuluse. 6I kéluhanay étéwe mumah dob kéilawane brab gédoté roy lowohe. Endob i de étéw mumah bé Rémogor i Tuluse, bati i Rémogor i Tuluse dob de fédéw ro. 7Mélaw kago mégaif bé kébéréh guwe, ‘Fatut go mumah féruman.’ 8Non ségiléw so bé réfuruhe. I réfuruhe mangéy dob kétaya nuwe ayo no. Gélingoo mo éndob énda gétiga moy hon i tidéwo nuwe de taloo no hon i ayo nuwe de. Loo so bé nan, énda gésobuto kom i kéumahe dob Rémogor i Tuluse.”

9I Nikodemowe ménénginsa mano, “Ati kérigowe bé ni?”

10Séménumbul i Jesuse mano, “I beeme ménbantug go témoro dob Israel, éndob énda gésobuto moy ni? 11Béréhé ku beem i toowe, béréhé key i gétiga keye, brab ureté key i énggito geye, éndob énda i munur de begom. 12Amuk énda munur go Begén bé ureté kuwe ni beem fantag bé de éntingayén dob duniyae ni, toow na fo énda munur go ké ureté kuy fantage bé de éntingayén dob lawayo. 13Atin énda i ségétéw énggéangéy dob lawayo, saliyu bé Begéne, sani Nga i Kéilawane méntidéw diyo.”

14Bé gétahe de, amun diyo i de Judio dob gonone énda i étéw de bati, kéneke i de ulé bero. Mélaw réménigoy Moisese kéninontow maak falas ulé brab féndiyoén dob kayéwe brab ténunggulén inok i kéluhanay de téméngténg de, énda méléhu ro. Ségiléw so bé niy Nga i Kéilawane fatut tunggulén dob kayéwe, 15inok i kéluhanay munure dob Beene énda méléhu ro, yamula gédoté roy umule magufusa. 16I Tuluse toow fo mégédaw bé kéluhanay de étéw dob duniyae, mélaw nirayén i buntunge Ngaén inok i kéluhanay munure dob Beene, énda méléhu ro, yamula gédoté roy umule magufusa. 17Non békén sénugu i Tulusey Nga ne dob duniyae ni inok kukumé noy kéilawane. Yamula inok fukasé noy kéilawane dob de sala ro.

18I munure dob Jesuse énda mékukumén. Endob i éndae munur dob Beene mékukum non énda munurén bé buntunge Nga i Tuluse. 19Been i funay Tuluse kémukum: I Soloe, sani Kristowe, ménangéy dob duniyae, éndob i de étéw méuyot ro bé délémone, brab mika ro bé Soloe non bé de tete rigoné ro. 20I kéluhanay rémigowe tete mika ro bé Soloe brab énda fégédét ro de non mégilak ro ké giton i de tete rigoné ro dob géfékayae. 21Endob i de métintu do étéw fégédét ro dob Soloe inok giton rénigo roy kétayay Tuluse.

I kéuret Juan Bautistawe

22Tidéw béno, i Jesuse brab de kuyugén ménangéy ro dob ingéde Judea brab ménbati ro diyo bé ménfiroye gétérésangan, brab ménautis ro diyo. 23Atin i Juane ménautis so, éndob dob ingéde Enon, gédét dob ingéde Salim non médooy wayége diyo. Atin i de étéw ménangéy dob beene inok bautiso no bero. 24I ni ménrigo bé énda séna ménbilanggu i Juane de.

25Bé béno, wén i ségétéwe Judio ménséédél bé de dumo kuyug Juan fantag bé kélimfiyowe dob adafay Tuluse. 26Mélaw i de kuyug Juan, ménangéy ro dob Juane, brab ménbéréh ro maro, “Maistéro, énggétédémo moy dumo muwo ménta dob sébangay wayége Jordan, sani étéwe nuretém? Mautis béni atin kéluhanay étéwe mangéy dob Beene.”

27Endob séménumbul i Juane mano, “I étéwe gédoté no saén i iray i Tuluse dob beene. 28Enggélingoo kom i bénréh guwe bé békén begén i Kristowe, éndob énggétahu sénugu bé Beene. 29I Kristowe ségiléw bé témérimawe lagéy brab begéney maake sémégunung bé témérimawe lagéy. Atin i de kuyugén ségiléw ro bé térimawe libun. I témérimawe libun kay témérimawe lagéy, békén kay sémégununge. Mélaw i sémégununge ongot-ongot brab fégélingoé no atin méoror de ké gélingoo noy béréh i témérimawe lagéy. Loo bé nan i kagéne kéoror énggumah béleewe, non médooy de étéw furay bé Jesuse. 30Beeney fatute waléy gérotor, atin i begéne fatut waléy gérifantad.”

31Non i Jesuse tidéw dob lawayo, mélaw gérotor na bé kéluhanane. Endob i de kéilawan, tidéw ro dob fantade ni saén. Mélaw gébéréh ro saén fantag bé duniyae. Endob i tidéwe dob lawayo, toow na fo gérotor bé kéluhanane. 32Ureté noy énggito nuwe brab énggélingoo nuwe dob lawayo. Endob kloh saén i munure de. 33Endob i étéwe munur bé uret ne, émfayag bé toow i Tuluse. 34Non i sénugu i Tuluse, ureté noy kébéréh i Tuluse, non iray i Tulusey Rémogor ne énda i tamana no. 35Atin i Abaye Tulus mégédaw bé Nga ne brab i kéluhanay ature sénarigén dob Beene. 36I munure dob Nga i Tuluse, gédoté noy umule magufusa. Endob i éndae munur dob Beene, énda gédoté noy umule magufusa, non énda mékédan i kérit i Tuluse dob beene.