Search form

Juan 3:14

14Bé gétahe de, amun diyo i de Judio dob gonone énda i étéw de bati, kéneke i de ulé bero. Mélaw réménigoy Moisese kéninontow maak falas ulé brab féndiyoén dob kayéwe brab ténunggulén inok i kéluhanay de téméngténg de, énda méléhu ro. Ségiléw so bé niy Nga i Kéilawane fatut tunggulén dob kayéwe,