Search form

Juan 3:20

20I kéluhanay rémigowe tete mika ro bé Soloe brab énda fégédét ro de non mégilak ro ké giton i de tete rigoné ro dob géfékayae.