Search form

Juan 3:22

I kéuret Juan Bautistawe

22Tidéw béno, i Jesuse brab de kuyugén ménangéy ro dob ingéde Judea brab ménbati ro diyo bé ménfiroye gétérésangan, brab ménautis ro diyo.