Search form

Juan 3:23

23Atin i Juane ménautis so, éndob dob ingéde Enon, gédét dob ingéde Salim non médooy wayége diyo. Atin i de étéw ménangéy dob beene inok bautiso no bero.