Search form

Juan 3:26

26Mélaw i de kuyug Juan, ménangéy ro dob Juane, brab ménbéréh ro maro, “Maistéro, énggétédémo moy dumo muwo ménta dob sébangay wayége Jordan, sani étéwe nuretém? Mautis béni atin kéluhanay étéwe mangéy dob Beene.”