Search form

Juan 3:29

29I Kristowe ségiléw bé témérimawe lagéy brab begéney maake sémégunung bé témérimawe lagéy. Atin i de kuyugén ségiléw ro bé térimawe libun. I témérimawe libun kay témérimawe lagéy, békén kay sémégununge. Mélaw i sémégununge ongot-ongot brab fégélingoé no atin méoror de ké gélingoo noy béréh i témérimawe lagéy. Loo bé nan i kagéne kéoror énggumah béleewe, non médooy de étéw furay bé Jesuse.