Search form

Juan 3:34

34Non i sénugu i Tuluse, ureté noy kébéréh i Tuluse, non iray i Tulusey Rémogor ne énda i tamana no.