Search form

Juan 3:36

36I munure dob Nga i Tuluse, gédoté noy umule magufusa. Endob i éndae munur dob Beene, énda gédoté noy umule magufusa, non énda mékédan i kérit i Tuluse dob beene.