Search form

Juan 3:4

4Endob ménénginsa i Nikodemowe mano, “Ati kéfingé-fingé i kéumah i étéwe féruman ké lukésén? Endaén géahurén séruman dob sur i idéng ne atin mumah man!”