Search form

Juan 3:8

8Non ségiléw so bé réfuruhe. I réfuruhe mangéy dob kétaya nuwe ayo no. Gélingoo mo éndob énda gétiga moy hon i tidéwo nuwe de taloo no hon i ayo nuwe de. Loo so bé nan, énda gésobuto kom i kéumahe dob Rémogor i Tuluse.”