Search form

Juan 4

I libune dob Samaria

1Enggélingooy de Fariseoy urete bé labi na médooy gédoté Jesuse kuyugén brab toow na médooy bautisé Jesuse étéw bé Juane de. 2Endob i toowe, do kuyug Jesus i mautise, békén Jesus. 3Amun énggélingoo Jesusey ni uret, méntékédan dob Judea, atin ménséfule mangéy Galilea. 4Mélaw dob kéagéw ro Jesuse, kailanga roy témarae dob sakuf i ingéde féndawét Samaria.

5Atin, énggégumah ro dob sébaane ingéd dob Samaria féndawét Sikar, gédét dob fantade niray Jakobé bé nga ne Jose bé gétaho. 6Diyo, wén i kalute wén i wayég de, rénigo Jakobe. Atin i Jesuse ménsar diyo dob sékuloy kalute. Non ménlugotén bé kéagéw ne brab géutuh térésang i kégumah ne diyo.

7-8Bé béno, énda diyo i de kuyug Jesus non ménangéy ro dob fadiyane méléy amaén. Atin i ségétéwe libun tidéw Samaria énggégumah mangéy wayég. Atin ménbéréh i Jesuse dob libune ni mano, “Aw fakay géiraya mo Begén wayég inémén?”

9I libune ni séménumbul mano, “I Beeme ségétéw go Judio atin i begéne tidéwu Samaria. Sedek mongot go miném dob begéne?” (Bénréhén i ni non i de Judio karangé ro mékérésik i de étéw tidéw Samaria, atin mélaw énda sélawék ro bero.)

10Sénumbulo Jesuse mano, “Amuk gétiga mo damén ké ati iray i Tuluse brab gélolo mo Begén sani mongote wayég, i beeme mongot so dob Begéne brab iraya ku beem bé wayége miray umul.”

11“Maistéro,” bang i libune ni, “énda i fégésakugém brab i kalute ni ménalém. Hon i gédoto muwe de bé wayége miray umul? 12I katufua tome Jakob i kéménalute bé ni kalut. I beene brab de ngaén dob ni so méniném loo soy de ayamén. Aw toow na gérotor go bé beene?”

13Séménumbul i Jesuse mano, “I minéme bé wayége dob ni kalut waléy so man térumén. 14Endob i minéme bé wayége iray gu, éndaén térumé no. Non i wayége iray gu dob beene waléy séfut wayég dob fédéw ne miray umul magufusa.”

15Atin ménbéréh man i libune ni dob Jesuse mano, “Maistéro, irayanu bé nan wayég, inok éndaén téruménu, brab éndaén kailanga kuy mangéye dini médot wayég.”

16Tidéw béno, bénréh Jesuse man dob ni libun mano, “Angéyém i bawag me brab séfule go mangéy dini.”

17I ni libun séménumbul mano, “Enda i bawag gu.”

Atin ménbéréh i Jesuse man mano, “Toow i kébéréh me, énda i bawagém. 18Non wénén i limo gétéw ménawag beem brab i ségétéwe dumo mo sétifon béni békén tintu bawagém. Bénréhém Begén i toowe.”

19“Maistéro,” bang i ni libun, “Enggélolo gu béni bé Beemey sarigone muret bé kébéréh i Tuluse.” 20Mélaw ménénginsa dob Jesuse mano, “I de katufua key do tidéw Samaria ménéngadaf ro dob ni tuduk, éndob i begome do Judio, béréhé kom, Jerusalem i fatute ayoy de étéw méngadaf bé Tuluse. Mélaw ati isuwe toow fatut rigonéy de étéw?”

21Séménumbul i Jesuse mano, “Di, féngintoowonu. Gégumah mosoy gaiwe, i kéféngadafe bé Abaye Tulus, békén saén dob ni tuduk taloo no dob Jerusalem saén. 22I begome tidéw Samaria, féngadafé kom i éndae gétiga kom, éndob i begeye do Judio féngadafé key i gétiga keye, sani Tuluse. Non usaréy Tulusey de Judio mémukas bé de kéilawan. 23Atin gégumah i nan gai brab énggumahén béleewe, i de tintu méngadaf, féngadafé roy Abaye bé de rémogor ro brab fatut munur ro bé toowe fantag bé Tuluse. Non i Abaye, been i niy kétaya nuwe kéféngadaf de. 24I Tuluse, Rémogor, békén lowoh. Komon i méngadafe de, fatut féngadafé no dob rémogore brab dob toowe.”

25Bang i libune ni, “Gétiga ku gégumah i fénémili i Tuluse méguléw féndawét Kristo. Buluk gégumah, féfégétuwa no betom i kéluhanay éntingayéne.”

26Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Begéney Kristowe, sani émbéréhe dob beeme.”

27Bé béno so, énggumah i de kuyug Jesus, brab ménggaif ro bé kégito ruwe de séuret-uret roy libune ni. Endob énda i ségétéw bero ménénginsa bé ati kétaya nuwe taloo no sedek séuret-uret bé libune ni.

28Tidéw béno, i libune ni fénledén i binangga ne, brab ménséfule mangéy dob ingéde. Atin diyo bénréhén dob de étéw mano, 29“Enggomén, angéy gom téngténg i étéwe bénréhén begén i kéluhanay rénigo guwe. Békén ba keeyén Been i Kristowe?” 30Mélaw i de étéw ménsut ro dob no ingéd ménangéy dob Jesuse.

31Amun énda séna gumah ro, ménongot i de kuyugén mano, “Maistéro, ama go na.”

32Endob sénumbulo no bero mano, “Wén i amaé ku énda gétiga kom de.”

33Tidéw béno ménsébéréh-béréh i de kuyugén maro, “Wén bay ménuwiton de amaén?”

34Tidéw béno, bénréh Jesuse dob berowe mano, “I kérigo guwe bé kétayay Tuluse ménféuwit Begén, brab bé kéfégilide bé galbéke férigo no Begén, been i maake amaé ku. 35Wén i bénréh gom, ‘Fot na gétérésang kélungonon, atin kémétéwén.’ Endob béréhé ku begom, téngténg gom i de ni étéw mangéy dini, non maak do nohok togohén, fakayén kétéwén béleewe. Non ay ninén i gaiwe munur ro Begén. 36I de étéw kémétéw sémahud brab timué roy de kéntéw ro. Ségiléw ro bé de émféunur bé de dumo étéw inok gédoté roy umule magufusa. Atin i de étéw muret fantag bé Tuluse, maak beroy de mohok. Mélaw i de mohok brab de kémétéw séoror ro. 37Toow i kébéréhe mano, ‘Ségétéw i mohoke, ségiyoy kémétéwe de.’ 38Fénuwit gu begom mangéy kémétéw bé békéne génalbéko kom, ségiyoy géménalbéke de atin ménangéy gom saén kémétéw bé génalbéko ruwe.”

39Médooy de étéw tidéw Samaria dob no ingéd ménunur bé Jesuse non bé kébéréh i libune mano, “Bénréhén begén i kéluhanay rénigo guwe.” 40Mélaw amun ménangéy i de étéw tidéw Samaria dob Jesuse, nongot ro fébatié roy Jesuse dob berowe. Atin ménbati i Jesuse diyo ruwo gétérésangan.

41Atin sabaf bé kéureto nuwe bero, ménuman i kédooy ménunure dob Beene. 42Atin bénréh ro dob libune ni maro, “Munur geyén békén sabaf saén bé bénréh me begey. Béleewe énggélingoo key i kébéréh ne, mélaw gétiga key tintu Beeney mémukase bé kéilawane dob de sala ro.”

Nuwa Jesusey nga i ségétéwe odoron

43Amun énggilid i ruwowe gétérésangan, i Jesuse ménule ménangéy Galilea. 44Wén soy kébéréh Jesuse mano, “I sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, énda fégadata no dob kaane ingéd.” 45Endob amun énggumah dob Galilea, ténayakuf i de étéw diyo, non énggito roy kéluhanay rénigo nuwe mékégaif dob kékandulie féndawét “Témara” dob Jerusalem, non diyo ro so.

46Tidéw béno, ménséfule i Jesuse mangéy Kana, sébaan ingéd dob Galilea, sani ingéde fénwaléyén arak i wayége. Atin wén i ségétéwe gémamak kukuman wén i ngaén lagéy déméruun dob ingéde Kafernaum. 47Amun énggélingoo noy Jesuse énggumah dob Galilea tidéw Judea, ménangéy dob Jesuse brab nongotén dob Jesuse angéyé no uwaén i nga ne gédétén méléhu. 48Atin bénréh Jesuse dob beene mano, “I begome, taman énda gégito gom do mékégaif, énda fo munur gom Begén.”

49Bang i ni odoron, “Maistéro, énggonén, lokut énda séna méléhuén.”

50Atin bénréh Jesuse dob ni odoron mano, “Ule gon, adi-adinén i nga me.” I ni étéw ménunur bé kébéréh Jesuse brab ménule.

51Amun diyo séna lowoh agéwon, bénalak i de sugu-sugué no brab bénréh ro maro, “Ménadi-adinén i nga me.”

52Atin fénénginsaa no bero mano, “Ati urase bé kéadi-adi nuwe?”

Atin séménumbul ro maro, “Ménkédan i kééduf ne fuli natémégéno.” 53Brab énggétédémoy boh ne been i noy urase bé kébéréh Jesuse dob beene mano, “I nga me adi-adinén.” Mélaw tidéw béno, kéluhana ro ségékuréng ménunur.

54Been i niy géruwowe mékégaif rénigo Jesuse dob Galilea bé kétidéw ne Judea.