Search form

Juan 4:10

10Sénumbulo Jesuse mano, “Amuk gétiga mo damén ké ati iray i Tuluse brab gélolo mo Begén sani mongote wayég, i beeme mongot so dob Begéne brab iraya ku beem bé wayége miray umul.”