Search form

Juan 4:12

12I katufua tome Jakob i kéménalute bé ni kalut. I beene brab de ngaén dob ni so méniném loo soy de ayamén. Aw toow na gérotor go bé beene?”