Search form

Juan 4:15

15Atin ménbéréh man i libune ni dob Jesuse mano, “Maistéro, irayanu bé nan wayég, inok éndaén téruménu, brab éndaén kailanga kuy mangéye dini médot wayég.”