Search form

Juan 4:20

20Mélaw ménénginsa dob Jesuse mano, “I de katufua key do tidéw Samaria ménéngadaf ro dob ni tuduk, éndob i begome do Judio, béréhé kom, Jerusalem i fatute ayoy de étéw méngadaf bé Tuluse. Mélaw ati isuwe toow fatut rigonéy de étéw?”