Search form

Juan 4:21

21Séménumbul i Jesuse mano, “Di, féngintoowonu. Gégumah mosoy gaiwe, i kéféngadafe bé Abaye Tulus, békén saén dob ni tuduk taloo no dob Jerusalem saén.