Search form

Juan 4:23

23Atin gégumah i nan gai brab énggumahén béleewe, i de tintu méngadaf, féngadafé roy Abaye bé de rémogor ro brab fatut munur ro bé toowe fantag bé Tuluse. Non i Abaye, been i niy kétaya nuwe kéféngadaf de.