Search form

Juan 4:25

25Bang i libune ni, “Gétiga ku gégumah i fénémili i Tuluse méguléw féndawét Kristo. Buluk gégumah, féfégétuwa no betom i kéluhanay éntingayéne.”