Search form

Juan 4:27

27Bé béno so, énggumah i de kuyug Jesus, brab ménggaif ro bé kégito ruwe de séuret-uret roy libune ni. Endob énda i ségétéw bero ménénginsa bé ati kétaya nuwe taloo no sedek séuret-uret bé libune ni.