Search form

Juan 4:29

29“Enggomén, angéy gom téngténg i étéwe bénréhén begén i kéluhanay rénigo guwe. Békén ba keeyén Been i Kristowe?”