Search form

Juan 4:3

3Amun énggélingoo Jesusey ni uret, méntékédan dob Judea, atin ménséfule mangéy Galilea.