Search form

Juan 4:34

34Tidéw béno, bénréh Jesuse dob berowe mano, “I kérigo guwe bé kétayay Tuluse ménféuwit Begén, brab bé kéfégilide bé galbéke férigo no Begén, been i maake amaé ku.