Search form

Juan 4:38

38Fénuwit gu begom mangéy kémétéw bé békéne génalbéko kom, ségiyoy géménalbéke de atin ménangéy gom saén kémétéw bé génalbéko ruwe.”