Search form

Juan 4:39

39Médooy de étéw tidéw Samaria dob no ingéd ménunur bé Jesuse non bé kébéréh i libune mano, “Bénréhén begén i kéluhanay rénigo guwe.”