Search form

Juan 4:40

40Mélaw amun ménangéy i de étéw tidéw Samaria dob Jesuse, nongot ro fébatié roy Jesuse dob berowe. Atin ménbati i Jesuse diyo ruwo gétérésangan.