Search form

Juan 4:42

42Atin bénréh ro dob libune ni maro, “Munur geyén békén sabaf saén bé bénréh me begey. Béleewe énggélingoo key i kébéréh ne, mélaw gétiga key tintu Beeney mémukase bé kéilawane dob de sala ro.”