Search form

Juan 4:45

45Endob amun énggumah dob Galilea, ténayakuf i de étéw diyo, non énggito roy kéluhanay rénigo nuwe mékégaif dob kékandulie féndawét “Témara” dob Jerusalem, non diyo ro so.